Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné dodacie podmienky

 

    Tovar je možné objednať prostredníctvom e-shopu “astro-shop.sk”, e-mailom, alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke neplatia rovnaké podmienky ochrany spotrebiteľa ako pri objednávke cez e-shop, preto odporúčame objednávku uskutočniť cez internet. Samozrejme vám radi poradíme telefonicky pokiaľ si nie ste istý svojim výberom. Objednaný tovar, ktorý je na skladom expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po objednaní, pokiaľ sa nedohodneme inak. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude odberateľ informovaný telefonicky alebo emailom. Tovar sa zasiela z nášho skladu v Bratislave na Starej Vajnorskej 11. Na tejto adrese je možný aj osobný odber v pracovných dňoch v čase 8:00–16:00 hod.
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

    Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy 

    Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

    Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu info(zavináč)astro-shop.sk alebo písomne na adresu prevádzky dodávateľa.

    Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky alebo faktúry, prípadne variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

    Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, môže dodávaťeľ od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

    Tovar pri vrátení odporúčame zasielať poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste ku nám. Tovar neposielajte na dobierku. Kúpna cena vám bude vrátená na váš bankový účet.

    Je zakázané poškodzovať alebo meniť obchodné značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo pozmenený.

    Objednaním tovaru z e-shopu “www.astro-shop.sk” vyjadruje objednávateľ súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2. Cenové podmienky

 

    Uvedené ceny sú maloobchodné, obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu objednávky a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu vstupov predávajúceho ( napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, výmenného kurzu meny ), je dodávateľ oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe predom, čiastka sa započítava do kúpnej ceny.

 

 

3. Platobné podmienky

    Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, na dobierku, alebo bankovým prevodom vopred. Platba na faktúru so splatnosťou pri predaji konečnému potrebiteľovi nie je možná. Pri veľkoobchodných partneroch je možná platba bankovým prevodom so splatnosťou iba po vzájomnej dohode oboch strán

 

4. Výhradné vlastníctvo

 

    Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov. Nebezpečie vzniku škody prechádza na kupujúceho okamžikom dodania tovaru.

 

5. Záruka

 

    Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri jeho prevzatí. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a podobne, sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.

    Reklamácia dodávky tovaru sa uznáva len vtedy, keď prebehne do 5-tich dní od dodania tovaru a je podaná písomnou formou. Reklamácia akosti tovaru sa uznáva pokiaľ prebehne okamžite po podaní tovaru a obsahuje presný popis dôvodov reklamácie.

    Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku. Kupujúci je povinný oboznámiť s podmienkami používania tovaru. Predávajúci nezodpovedá z škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený (mechanické úpravy).

    Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníka sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.

 

6. Použiteľné právo, miesto súdu

 

   Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnými predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.