Reklamačné podmienky

 

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).


Predávajúcim je obchodná spoločnosť TAZAR GROUP s.r.o., Stará Vajnorská 37/H, Bratislava 4. IČO: 36281018.


Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti TAZAR GROUP s.r.o. prostredníctvom elektronického obchodu www.astro-shop.sk.

 


Reklamácie zasielateľských služieb

Tovar doručený prostredníctvom zasielateľa (kuriérska služba, pošta) dôsledne prekontrolujte pri prevzatí. Pri doprave môže dôjsť k poškodeniu zásielky i strate jej súčasti. Ak zistíte poškodenie obalu, alebo máte iné indície, že tovar je poškodený ihneď na to upozornite kuriéra a poznačte túto skutočnosť do preberacieho protokolu.

  • Zásielku prezrite a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil.
  • Po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho bez zbytočného odkladu. V liste uveďte názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia. K dopisu priložte kópiu faktúry alebo jej opis

 

Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Prostredníctvom internetu nie je možné kupovaný tovar fyzicky odskúšať a prezrieť. Preto máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) môžete toto právo využiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

  • Vo veci vrátenia tovaru nás telefonicky alebo emailom kontaktujte.
  • Nezabudnite uviesť vaše meno a plnú adresu. Odporúčame priložiť kópiu dokladu (faktúru).
  • Tovar pošlite (môžete spolu s listom) doporučene v stave ako ste ho prevzali – kompletný, nepoužitý, nepoškodený v originálnom obale. Zásielku odporúčame poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.
  • Do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vám vrátime peniaze na váš bankový účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci – spotrebiteľ.

 


Záručné lehoty

Záručná doba na predaný tovar a na veci zhotovené na zákazku je 24 mesiacov, ak predajca nestanoví dlhšiu lehotu. Pri predaji použitých vecí je záruka 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena. Ak predajca vybaví reklamáciu výmenou veci alebo časti, začína plynúť nová záručná doba na nový tovar alebo jeho vymenenú časť.

 


Reklamácie po uplynutí 14 dní od doručenia

Ak na predanom tovare zistíte vady počas záručnej lehoty, reklamáciu uplatnite v sídle predávajúceho. V prípade, že predávajúci určil na odstránenie chyby iné servisné stredisko, svoju reklamáciu môžete uplatniť aj u tohto subjektu. Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote do 30 dní. Po tejto lehote má spotrebiteľ práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, dopravou, zásahom nepovolanej osoby, inými neodbornými zásahmi, opotrebovaním a starnutím materiálu, neopatrným zaobchádzaním, nevhodným uskladnením a neodbornou montážou.

 

  • Úmysel reklamovať výrobok oznámte predajcovi písomne. V liste popíšte závadu a vašu predstavu o vybavení reklamácie. Nezabudnite doložiť kópiu nadobúdacieho dokladu a záručný list (ak bol dodaný).
  • V situácii, keď je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
  • V opodstatnených prípadoch môže predajca odporučiť opravu závad priamo u zákazníka.

V prípade akejkoľvek reklamácie nás prosím kontaktujte na +421 / (0)2 / 54650601.